Termeni și condiții

TERMENI GENERALI

Prezentul document – ”Termenii și condițiile de utilizare a site-ului urbanescapegame.ro” (denumite în continuare „Termeni și Condiții”) stabilește care sunt condițiile în care orice persoană poate vizita ori accesa site-ul la adresa www.urbanescapegame.ro (denumit în continuare „Site-ul” și/sau „Urban Escape Game”), și are valoarea unei convenții încheiate între MIDAS YGREC SRL, CUI 46070535, înregistrată la Registrul Comerțului cu numărul J26/698/2022, adresa Ungheni 296A, Ungheni, Județul Mureș, email contact@urbanescapegame.ro, în calitatea sa de proprietar și administrator al Site-ului, și orice persoană care vizitează ori accesează Site-ul (denumită în continuare „Utilizator”). Neacceptarea acestor Termeni și Condiții, ori a oricărei prevederi din acestea, atrage obligația persoanei respective de a înceta de îndată accesarea Site-ului, iar accesarea sau vizitarea în continuare a Site-ului, a oricărei pagini din acesta, precum și a oricărui component al acestuia, constituie o acceptare în întregime și necondiționată a Termenilor și Condițiilor și a oricărei prevederi din acestea.

PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Conform cerinţelor REGULAMENTULUI PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI UE nr.679 din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulament general privind protecția datelor) Urban Escape Game are obligaţia de a administra în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizezi, în calitate de Client, prin completarea următoarelor informații: nume și prenume, adresa, număr de telefon, adresa de e-mail.

Scopul colectării datelor este acela de a livra produsele comandate și, dacă optezi pentru înscrierea la newsletter, de mesaje cu privire la promoțiile și noutățile Urban Escape Game.

Nu ești obligat(ă) să furnizezi datele, însă refuzul determină însă imposibilitatea derulării activităţilor pentru scopurile mai sus indicate.

Durata stocării pe site-ul Urban Escape Game a datelor cu caracter personal mai sus menționate este pe perioada în care contul tău de utilizator este activ, cu mențiunea că datele furnizate vor fi stocate în contabilitatea firmei, conform legilor în vigoare, cum ar fi de exemplu datele care apar pe factura fiscală.

Conform REGULAMENTULUI PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI UE nr.679 din 27 aprilie 2016, beneficiezi de următoarele drepturi:

 • dreptul de acces – înseamnă ca ai dreptul de a obține o confirmare din partea noastră că prelucrăm sau nu datele tale, iar dacă da, să îți oferim acces la aceste date precum și informații despre cum sunt prelucrate;
 • dreptul la portabilitate – se referă la faptul că poți primi datele personale într-un format structurat, care poate fi citit automat și la dreptul că acesta pot fi transmise direct altui operator;
 • dreptul la opoziție – vizează dreptul de a te opune prelucrării datelor personale atunci când aceasta deservește un interes public ori un interes legitim al nostru;
 • dreptul de rectificare – se referă la corectarea fără întârzieri nejustificate, a datelor personale inexacte;
 • dreptul la ștergere/dreptul de a fi uitat – înseamnă că ai dreptul și poți cere să îți ștergem sau să-ți anonimizăm datele colectate fără întârzieri nejustificate, în oricare din următoarele situații:
  • nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate;
  • ți-ai retras consimțământul și nu există alt temei juridic pentru prelucrare;
  • te opui prelucrării;
  • datele au fost colectate ilegal;
  • datele trebuie șterse pentru respectarea unei obligații legale;
  • colectarea s-a făcut cu oferirea de servicii ale societății informaționale;
 • dreptul la restricționarea prelucrării – poate fi exercitat în următoarele cazuri:
  • este contestată exactitatea datelor pe o perioadă care ne permite verificarea corectitudinii acestora;
  • prelucrarea este ilegală, dar nu se dorește ștergerea datelor ci doar restricționarea acestora;
  • în cazul în care Urban Escape Game nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar le soliciți pentru apărarea unui drept în instanță;
  • dacă te-ai opus prelucrării pentru intervalul de timp cât se verifică dacă drepturile legitime prevalează asupra drepturilor tale.
  • dreptul la informare cu privire la prelucrarea datelor sale cu caracter personal;
  • dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale luate în baza unei prelucrări automate;
  • dreptul de a depune o plângere la autoritatea națională de protecție a datelor personale;
  • dreptul de a te adresa justiției;

Toate aceste drepturi le poți exercita prin e-mail la contact@urbanescapegame.ro contactând ofițerul pentru Protecția Datelor (DPO) prin adresa de e-mail menționată mai sus.

Urban Escape Game aplică toate măsurile tehnice și organizatorice pentru asigurarea securității datelor tale personale, protejării lor împotriva distrugerii, modificării, dezvăluirii ori accesului neautorizat asupra lor.

CINE ARE ACCES LA DATELE MELE?

Urban Escape Game poate transmite sau permite accesul la aceste date către terțe firme (numite împuterniciți) pentru realizarea scopurilor mai sus menționate, cum ar fi:

 • furnizori de servicii IT
 • furnizori de găzduire a site-ului
 • procesatorii de plăți
 • furnizorul tehnic pentru newsletter
 • servicii de contabilitate
 • servicii de analiză a traficului, după cum este detaliat în cadrul acestui document.

Aceste firme au obligația să folosească acestea date în siguranță și exclusiv pentru scopurile precizate de către Urban Escape Game. Acestea au acces doar la datele personale strict necesare furnizării serviciului stabilit de Urban Escape Game și nu pot folosi datele personale în scopuri proprii. Toți împuterniciții cu care lucrăm sunt în Uniunea Europeană, iar cei din Statele Unite ala Americii sunt înrolați în cadrul programului Scutul de Confidențialitate (Privacy Shield) SUA – Uniunea Europeană.

Din obligații de confidențialitate, securitate și protejarea intereselor comerciale, preferăm să nu publicăm numele acestor terți, ci să-i amintim doar prin categoria de împuterniciți. Lista persoanelor împuternicite cu detaliile de contact poate fi pusă la dispoziția autorităților competente sau utilizatorilor interesați, în condițiile legii.

PROPRIETATEA INTELECTUALĂ

Sigla și denumirea Urban Escape Game este în curs de înregistrare ca marcă înregistrată la Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci. Orice folosire a Mărcii neautorizată de titularul acesteia, inclusiv afișarea Mărcii de către alte site-uri după expirarea autorizării, este o încălcare a legislației din domeniul specific și va atrage sancțiuni civile sau penale, după caz și titularul mărcii își rezervă dreptul de a face toate demersurile în acest sens.

Conținutul (imagini, texte etc) și design-ul Urban Escape Game, inclusiv look & feel-ul acestuia și bazele de date accesibile prin intermediul său, sunt proprietatea Urban Escape Game și sunt protejate prin legislația română în vigoare cu privire la drepturile de autor și drepturile conexe. În cazul informațiilor și conținutului postat de terțe părți pe site-ul urbanescapegame.ro sau prin serviciile Urban Escape Game, dreptul de autor și responsabilitatea asupra acestora aparțin în totalitate celor care au publicat acea informație.

Puteți copia și imprima conținutul Urban Escape Game doar pentru folosința dumneavoastră personală, în scopuri necomerciale. Este interzisă orice utilizare a conținutului Urban Escape Game în alte scopuri decât cele permise expres de prezentul document sau de legislația în vigoare. Cererile de utilizare a conținutului în alte scopuri decât cele permise expres de prezentul document pot fi trimise la adresa de email contact@urbanescapegame.ro.

Acțiunile descrise mai jos nu sunt permise în lipsa obținerii în prealabil a unei permisiuni scrise și explicite din partea Urban Escape Game:

 • reproducerea sau stocarea conținutului, precum și trimiterea acestui conținut către orice alt website, server sau orice alt mijloc de stocare a informației;
 • modificarea, publicarea, transmiterea, precum și participarea la transferul, vânzarea, distribuția unor materiale realizate prin reproducerea, modificarea sau afișarea conținutului, în lipsa obținerii în prealabil a unei permisiuni scrise din partea Urban Escape Game;
 • îndepărtarea însemnelor care identifică dreptul de autor al Urban Escape Game asupra conținutului.

În condițiile în care consideri că un anumit conținut aflat pe site-ul Urban Escape Game sau distribuit prin serviciile Urban Escape Game încalcă drepturile de proprietate intelectuală, dreptul la viața privată, la publicitate sau alte drepturi personale, te rugăm să trimiți un e-mail la contact@urbanescapegame.ro, cu drepturile încălcate, pentru a ne permite să acționăm în conformitate cu dispozițiile legale conform Legii 365/2002 privind comerțul electronic.

COOKIE-URI

Acest Site folosește cookie-uri doar cu scopul de a îmbunătăți calitatea și performanța serviciilor oferite utilizatorilor și cumpărătorilor. Astfel, se permite Site-ului să vă păstreze coșul de cumparături, să vă păstreze logat pe site, să vă ofere posibilitatea de a păstra informația personalizată de dvs. Citiți mai multe despre cookie-uri și politica noastră legată de cookie-uri aici.

PUBLICITATE

Urban Escape Game poate afișa mesaje publicitare plătite pe alte rețelele de socializare, cum ar fi Facebook și pe motoarele de căutare, cum ar fi Google și pe alte site-uri partenere.

FORȚA MAJORĂ

Nici una din părți nu va fi răspunzătoare pentru neexecutarea obligațiilor sale contractuale, dacă o astfel de neexecutare la termen și/sau în mod corespunzător, total sau parțial este datorată unui eveniment de forță majoră. Forța majoră este evenimentul imprevizibil, în afara controlului părților și care nu poate fi evitat.

Dacă în termen de 15 (cincisprezece) zile de la data producerii lui, respectivul eveniment nu încetează fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părți încetarea de plin drept a Contractului fără ca vreuna dintre ele să poată pretinde celeilalte alte daune-interese.

FRAUDĂ

Orice încercare de a accesa datele personale ale altui Utilizator va fi considerată tentativă de fraudare și va pune în mișcare cercetarea penală împotriva aceluia sau acelora care a(u) încercat acest fapt.

LITIGII ȘI LEGEA APLICABILĂ (JURISDICȚIA)

Prezentul Contract este supus legii române. Eventualele litigii apărute între Urban Escape Game și Clienți/ Cumpărători se vor rezolva pe cale amiabilă sau, în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluționate de instanțele judecătorești române competente din Municipiul Târgu-Mureș.